Moties

Voor verzet tegen de heksenjacht zijn er verschillende modelmoties gemaakt. Leden van de SP kunnen deze moties indienen in hun afdeling als verzet tegen de heksenjacht. Mocht je eventueel zelf een motie hebben gemaakt of in willen dienen, stuur deze dan vooral op middels het contactformulier of door een e-mail te sturen naar contact@sptegendeheksenjacht.nl. Mocht je graag op je ALV een toelichting willen van een van de geroyeerden over deze moties of de gang van zaken, dan kan je dit ook via het contactformulier aanvragen.

Modelmotie ondersteunen oproep SP tegen de Heksenjacht (Afdeling)

Overwegende dat,

 • Het partijbestuur heeft besloten Communistisch Platform en Marxistisch Forum aan te merken als partij;
 • Dit heeft geleid tot royementen van kritische leden in de partij;
 • Communistisch Platform en Marxistisch Forum geen kiesverenigingen zijn maar politieke pressiegroepen binnen de SP;
 • Vrijheid van discussie een democratisch recht moet zijn in de partij;
 • Vervolging op basis van politieke meningen onwenselijk is en de vorm aanneemt van een politieke heksenjacht;

Roept de ledenvergadering het afdelingsbestuur op

 • Zich uit te spreken tegen de heksenjacht tegen kritische leden;
 • De oproep van SP tegen de Heksenjacht als afdeling te ondertekenen;
 • Zich uit te spreken tegen deze heksenjacht op de eerstvolgende partijraad;
 • Eventuele moties of voorstellen die in lijn zijn met de oproep van SP tegen de Heksenjacht op de partijraad te ondersteunen. 

Modelmotie niet meewerken aan royementen (Afdeling)

Overwegende dat,

 • Het partijbestuur heeft besloten Communistisch Platform en Marxistisch Forum aan te merken als partijen;
 • Dit heeft geleid tot royementen van kritische leden in de partij/in de afdeling;
 • Communistisch Platform en Marxistisch Forum geen kiesverenigingen zijn maar politieke pressiegroepen binnen de SP;
 • Vrijheid van discussie een democratisch recht moet zijn in de partij;
 • Vervolging op basis van politieke meningen onwenselijk is en de vorm aanneemt van een politieke heksenjacht;

Roept de ledenvergadering het afdelingsbestuur op

 • Geen medewerking te verlenen aan schorsing, royement of vervolging van kritische leden.

Modelmotie terugdraaien van de bestempeling van CP en MF tot partij (congres)

Het XXVe congres van de Socialistische Partij, bijeen op 12 december 2020,

Overwegende dat,

 • Communistisch Platform en Marxistisch Forum geen kiesverenigingen zijn maar politieke pressiegroepen binnen de SP;
 • Vrijheid van discussie en groepsvorming democratische rechten in de partij zouden moeten zijn;
 • Dit besluit een jacht op kritische ideeën betreft, die het ontwikkelen van een gezonde discussiecultuur binnen de partij onmogelijk maakt;

Besluit:

 • per direct het besluit terug te draaien dat Communistisch Platform en Marxistisch Forum politieke partijen zouden zijn.

Motivatie:

Binnen een politieke partij als de SP is groepsvorming niet meer dan logisch, de linkse traditie is erg divers en onze partij is een logische plek voor al deze tradities om samen te komen. Sommigen stellen dat deze diversiteit van meningen een zwakte zou zijn, maar het tegendeel is waar. Alleen door groepsvorming rondom ideeën toe te staan, kan het debat binnen onze partij een hoger niveau bereiken, en kunnen we uit de huidige impasse komen. Alleen door samen te komen kunnen partijgenoten hun argumenten en ideeën slijpen, om daarna de sterkste analyses en beste plannen van aanpak voor te leggen aan de democratische organen van de partij. Door groepsvorming zorgen we ervoor dat we de ideeën en het talent binnen onze partij maximaal benutten.

Nu we als partij voor een keerpunt staan, is er achter de schermen door het partijbestuur voor gekozen om over te gaan op het zuiveren van de ‘dissidenten’ binnen de partij. Deze zogezegde dissidenten maken zich aan geen misdaad schuldig, maar zijn het inhoudelijk oneens met het partijbestuur. Wij denken dat in plaats van dat het partijbestuur achter gesloten deuren over de koers beslist, het van groot belang is dat het Congres op basis van alle benodigde informatie de fundamentele beslissingen neemt binnen onze partij.

Groepsvorming is ook geen nieuw fenomeen in de partij. De afgelopen jaren hebben de ‘Groep’ rondom het vluchtelingenstandpunt, het manifest van Daan Brandenbarg en recentelijk het manifest van Sara Murawski een plek opgeëist in het debat binnen de partij. Het idee dat hierbij betrokken kameraden hierom zouden worden geroyeerd is bizar. Het is goed dat al deze groepen en ideeën er waren, dit bood de kans aan de leden om in contact te komen met standpunten die ze zelf wellicht nog niet kenden, en was er de kans om de eigen mening erdoor kritisch te benaderen en te verbeteren. 

In feite is er maar een verschil tussen Communistisch Platform en Marxistisch Forum van de hiervoor genoemde groepen. Namelijk dat het partijbestuur er arbitrair voor heeft gekozen om deze interne groepen te verklaren tot politieke partij. En hoewel dit momenteel alleen CP en MF treft, betekent het ook dat iedere kritische groep binnen de partij het risico loopt om verboden te worden door het partijbestuur. 

Dit is compleet de verkeerde houding om aan te nemen. Alle socialistische en marxistische ideeën hebben een plek binnen onze partij en maken deze sterker. Dus verdienen Communistisch Platform en Marxistisch Forum gewoon een plek in de partij. Het besluit om deze interne groepen te verklaren tot partij moet dan ook zo snel mogelijk worden teruggedraaid.

Modelmotie Terugdraaien Royementen (congres)

Het XXVe congres van de Socialistische Partij, bijeen op 12 december 2020,

Overwegende dat,

 • De royementen van leden en deelnemers van Communistisch Platform en Marxistisch Forum op basis van dubbellidmaatschap illegitiem zijn;
 • Er altijd plek hoort te zijn voor kritische meningen en gezonde discussie in de partij;
 • Bij vrijheid van discussie ook een recht op groepsvorming hoort;
 • de partij ook geen schade is toegedaan.

Besluit:

 • Alle royementen op basis van dit besluit onmiddellijk terug te draaien;
 • Alle verkozen posities van deze leden te herstellen bij hun teruggang.

Motivatie:

Binnen een politieke partij als de SP is groepsvorming niet meer dan logisch, de linkse traditie is erg divers en onze partij is een logische plek voor al deze tradities om samen te komen. Sommigen stellen dat deze diversiteit van meningen een zwakte zou zijn, maar het tegendeel is waar. Alleen door groepsvorming rondom ideeën toe te staan, kan het debat binnen onze partij een hoger niveau bereiken, en kunnen we uit de huidige impasse komen. Alleen door samen te komen kunnen partijgenoten hun argumenten en ideeën slijpen, om daarna de sterkste analyses en beste plannen van aanpak voor te leggen aan de democratische organen van de partij. Door groepsvorming zorgen we ervoor dat we de ideeën en het talent binnen onze partij maximaal benutten.

Nu we als partij voor een keerpunt staan, is er achter de schermen door het partijbestuur voor gekozen om over te gaan op het zuiveren van de ‘dissidenten’ binnen de partij. Deze zogezegde dissidenten maken zich aan geen misdaad schuldig, maar zijn het inhoudelijk oneens met het partijbestuur. Wij denken dat in plaats van dat het partijbestuur achter gesloten deuren over de koers beslist, het van groot belang is dat het Congres op basis van alle benodigde informatie de fundamentele beslissingen neemt binnen onze partij.

Groepsvorming is ook geen nieuw fenomeen in de partij. De afgelopen jaren hebben de ‘Groep’ rondom het vluchtelingenstandpunt, het manifest van Daan Brandenbarg en recentelijk het manifest van Sara Murawski een plek opgeëist in het debat binnen de partij. Het idee dat hierbij betrokken kameraden hierom zouden worden geroyeerd is bizar. Het is goed dat al deze groepen en ideeën er waren, dit bood de kans aan de leden om in contact te komen met standpunten die ze zelf wellicht nog niet kenden, en was er de kans om de eigen mening erdoor kritisch te benaderen en te verbeteren. 

In feite is het er maar een verschil tussen Communistisch Platform en Marxistisch Forum scheidt van de hiervoor genoemde groepen. Namelijk dat het partijbestuur er arbitrair voor heeft gekozen om deze interne groepen te verklaren tot politieke partij. En hoewel dit momenteel alleen CP en MF treft, betekent het ook dat iedere kritische groep binnen de partij het risico loopt om verboden te worden door het partijbestuur. 

Dit is compleet de verkeerde houding om aan te nemen, alle socialistische en marxistische ideeën hebben een plek binnen onze partij en maken deze sterker. Dit betekent dat de SP-leden die van betrokkenheid verdacht worden van Communistisch Platform en Marxistisch Forum gewoon een plek zouden moeten hebben in de partij en de royementen onterecht waren. De royementen moeten dan ook zo snel mogelijk worden teruggedraaid. 

Motie Recht op Factievorming (congres)

Het XXVe congres van de Socialistische Partij, bijeen op 12 december 2020,

Overwegende dat:

 • Een verscheidenheid van meningen positief is voor de ontwikkeling van standpunten van de partij;
 • Eenheid alleen bewaard kan worden als er ruimte is voor verschil in meningen;
 • Het voorkomen dat meningsverschillen enkel in achterkamers plaatsvinden onze plicht is;

Concludeert dat:

 • Een open democratische partijcultuur ruimte moet bieden aan verschillende georganiseerde en ongeorganiseerde meningen;
 • Recht op factie- en tendensvorming dus noodzakelijk is;

Besluit:

 • Op het eerstvolgende congres een voorstel te doen om het recht van meningen organiseren, en factie- en tendensvorming op te nemen in de statuten.

Motivatie:

Binnen een politieke partij als de SP is groepsvorming niet meer dan logisch, de linkse traditie is erg divers en onze partij is een logische plek voor al deze tradities om samen te komen. Sommigen stellen dat deze diversiteit van meningen een zwakte zou zijn, maar het tegendeel is waar. Alleen door groepsvorming rondom ideeën toe te staan, kan het debat binnen onze partij een hoger niveau bereiken, en kunnen we uit de huidige impasse komen. Alleen door samen te komen kunnen partijgenoten hun argumenten en ideeën slijpen, om daarna de sterkste analyses en beste plannen van aanpak voor te leggen aan de democratische organen van de partij. Door groepsvorming zorgen we ervoor dat we de ideeën en het talent binnen onze partij maximaal benutten.

Nu we als partij voor een keerpunt staan, is er achter de schermen door het partijbestuur voor gekozen om over te gaan op het zuiveren van de ‘dissidenten’ binnen de partij. Deze zogezegde dissidenten maken zich aan geen misdaad schuldig, maar zijn het inhoudelijk oneens met het partijbestuur. Wij denken dat in plaats van dat het partijbestuur achter gesloten deuren over de koers beslist, het van groot belang is dat het Congres op basis van alle benodigde informatie de fundamentele beslissingen neemt binnen onze partij.

Groepsvorming is ook geen nieuw fenomeen in de partij. De afgelopen jaren hebben de ‘Groep’ rondom het vluchtelingenstandpunt, het manifest van Daan Brandenbarg en recentelijk het manifest van Sara Murawski een plek opgeëist in het debat binnen de partij. Het idee dat hierbij betrokken kameraden hierom zouden worden geroyeerd is bizar. Het is goed dat al deze groepen en ideeën er waren, dit bood de kans aan de leden om in contact te komen met standpunten die ze zelf wellicht nog niet kenden, en was er de kans om de eigen mening erdoor kritisch te benaderen en te verbeteren. 

In feite is het er maar een verschil tussen Communistisch Platform en Marxistisch Forum scheidt van de hiervoor genoemde groepen. Namelijk dat het partijbestuur er arbitrair voor heeft gekozen om deze interne groepen te verklaren tot politieke partij. En hoewel dit momenteel alleen CP en MF treft, betekent het ook dat iedere kritische groep binnen de partij het risico loopt om verboden te worden door het partijbestuur. 

Dit is compleet de verkeerde houding om aan te nemen, alle socialistische en marxistische ideeën hebben een plek binnen onze partij en maken deze sterker en dus verdienen Communistisch Platform en Marxistisch Forum gewoon een plek in de partij, net als alle andere interne groepen georganiseerd rondom ideeën. Het is dan ook belangrijk dat de mogelijkheid van het misbruiken van het verbod op dubbellidmaatschap van de statuten een halt wordt toegeroepen en het recht op factie- en tendensvorming op te nemen in de statuten.