Onze oproep

Op woensdag 28 oktober kwam het bericht dat er vijf kritische leden geroyeerd zijn uit de SP op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Dergelijke maatregelen zijn symptomatisch voor een bredere strategie van bureaucratische verstikking van kritische geluiden binnen de partij door het partijbestuur. Deze heksenjacht moet gestopt worden. 

Aan de huidige situatie in de SP zijn een aantal relevante gebeurtenissen vooraf gegaan Zondag 28 juni vond de eerste ROOD ALV van 2020 plaats. Op deze ledenvergadering zijn diverse moties aangenomen, waaronder moties over het openbaar uitspreken tegen regeringsdeelname van de SP, het inzien van de bestuursnotulen en voor een bestuursbeurs voor het ROOD-bestuur.  

Dit leidde tot een schandalige reactie vanuit het partijbestuur. Ze dreigden met het offline halen van de ROOD-website en het bevriezen van de bankrekening van ROOD als er ook maar iets gebeurde waar zij het zelf niet mee eens waren. Dit ondanks  het feit dat de moties democratisch aangenomen waren door de leden.

Jammer genoeg bleef het hier niet bij. Voor de ALV werd er door Communistisch Platform een stemadvies uitgebracht via hun nieuwsbrief. Als reactie op de discussie binnen ROOD bestempelde het partijbestuur deze groep als politieke partij en vermeldde dit ook in een mail die enkel naar personeelsleden werd gestuurd. Hierin werd gesteld dat leden van Communistisch Platform zouden moeten kiezen tussen hun lidmaatschap van Communistisch Platform en van de SP.

Dit is onderdeel van een proces dat al langer gaande is. In diverse afdelingen worden er al maanden lang kritische leden onder druk gezet. Bij gebrek aan resultaten van deze tactiek, wordt nu  iedere sympathie voor een verdere democratisering van de partij al gauw bestempeld als een lidmaatschap van Communistisch Platform.

Op 27 oktober zijn er daadwerkelijk vijf royementen gevallen. Dit betreft afdelingsbestuursleden, (oud)voorzitters van afdelingen, en een kandidaat-bestuurslid voor ROOD. Zonder een waarschuwing of een gesprek met het partijbestuur zijn zij geroyeerd op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Nergens werd hen ‘de keuze gesteld’  tussen SP en Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum, en ook hebben zij geen bewijs gezien van hun lidmaatschap van deze organisaties. Het is tijd voor ons om hier niet langer stil over te blijven. Wij vinden deze ontwikkeling in de partij zorgwekkend en dat dit geen plaats zou moeten hebben in een Socialistische Partij. 

Communistisch Platform en Marxistisch Forum zijn expliciet geen partijen, maar streven naar wijzigingen binnen de SP, dit geven zij zelf ook aan op hun websites. Daarnaast is de ledenlijst of lijst van sympathisanten van Communistisch Platform noch van Marxistisch Forum niet openbaar dus de basis waarop iemand wordt aangemerkt als lid van Communistisch Platform blijft in het ongewisse. De insteek van het partijbestuur lijkt duidelijk: een heksenjacht op georganiseerde ideeën waar zij het niet mee eens zijn. Als de leden van Communistisch Platform immers niet bekend zijn dan is hetgeen wat zij weg willen hebben ideeën die aan de eigen macht toornen. 

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In het proces rond het vaststellen van het Europese verkiezingsprogramma wist een groep leden, ‘de Groep’, zich te organiseren rond een migratiestandpunt dat afweek van wat het partijbestuur voor ogen had. Ook deze groep is op verschillende manieren gehinderd en onder druk gezet in het daadwerkelijk partijbreed voeren van de discussie. Daarnaast zijn eerdere linkse groepen binnen de partij gedwongen om de keuze te maken tussen de SP en hun eigen groep.

In plaats van via democratische wegen meningsverschillen te beslechten is ervoor gekozen om via bureaucratische wegen ideeën de partij uit te werken middels een heksenjacht. Organisaties die duidelijk geen partij zijn toch als zodanig bestempelen kan enkel beschreven worden als willekeur en een bureaucratische truc om kritische leden de partij uit te werken. 

Dit betekent dat elk kritisch lid in de partij slachtoffer kan worden van deze heksenjacht. Elk overleg, elk programma, elk manifest waar het partijbestuur niet achter staat kan als partij worden aangemerkt.

Onderdeel zijn van een kritische groep leden zou geen misdaad moeten zijn. In feite versterkt dit de open uitwisseling van ideeën. Door vrij groepen te mogen vormen ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij. Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden door publicatierecht te geven aan al deze groepen. Alleen zo kunnen leden daadwerkelijk bijdragen aan het vormen van de politiek van de partij. De huidige situatie kenmerkt zich door een verhulde bureaucratie die al de politieke beslissingen neemt en deze situatie in stand houdt door iedere vorm van georganiseerde inhoudelijke kritiek te verbieden of tegen te werken.

Wij eisen een einde aan deze gang van zaken. Een partij waarin open, kritische discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen dus iedereen op om binnen de partij de strijd te voeren voor de onderstaande punten en deze oproep te ondertekenen en te verspreiden onder andere leden en afdelingen:

  • Het besluit om Communistisch Platform en Marxistisch Forum te bestempelen als partij dient ongedaan gemaakt te worden.
  • Leden die de partij hebben moeten verlaten of zijn geroyeerd wegens kritische meningen moeten hun lidmaatschap terug krijgen, inclusief eventuele verkozen posities die zij hadden binnen afdelingen of de partij. 
  • Leden die op basis van bovenstaand besluit voor de keuze worden gesteld tussen Communistisch Platform of Marxistisch Forum en de SP mogen lid blijven van de SP. 
  • Het recht op het vormen van georganiseerde facties en tendensen moet worden opgenomen in de statuten. Het recht om je te organiseren op basis van ideeën is een voorwaarde voor gezonde discussie. Juist door openheid in de verscheidenheid kan eenheid gewaarborgd worden. 

Ben je zelf geroyeerd of op andere wijze slachtoffer van de heksenjacht? Neem contact met ons op via het contactformulier!