Onze oproep

Op woensdag 28 oktober 2020 kwam het bericht dat er vijf kritische leden geroyeerd zijn uit de SP op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Een paar weken later kwam het bericht naar buiten dat ROOD-voorzitterskandidaat Olaf Kemerink ook was geroyeerd door de SP. Nadat Olaf alsnog als voorzitter werd verkozen door ROOD besloot de SP om alle banden met haar eigen jongerenorganisatie, ROOD te verbreken. Nu is op 25 september 2021 op de partijraad een laatste en nog meer drastische stap genomen, alle leden van ROOD en sympathisanten van het Marxistisch Forum moeten geroyeerd worden. Dergelijke maatregelen zijn symptomatisch voor een bredere strategie van bureaucratische verstikking van kritische geluiden binnen de partij door het partijbestuur. Deze heksenjacht moet gestopt worden. 

Aan de huidige situatie in de SP zijn een aantal relevante gebeurtenissen vooraf gegaan Zondag 28 juni vond de eerste ROOD ALV van 2020 plaats. Op deze ledenvergadering zijn diverse moties aangenomen, waaronder moties over het openbaar uitspreken tegen regeringsdeelname van de SP, het inzien van de bestuursnotulen en voor een bestuursbeurs voor het ROOD-bestuur.  

Dit leidde tot een schandalige reactie vanuit het partijbestuur. Ze dreigden met het offline halen van de ROOD-website en het bevriezen van de bankrekening van ROOD als er ook maar iets gebeurde waar zij het zelf niet mee eens waren. Dit ondanks  het feit dat de moties democratisch aangenomen waren door de leden.

Jammer genoeg bleef het hier niet bij. Voor de ALV werd er door Communistisch Platform een stemadvies uitgebracht via hun nieuwsbrief. Als reactie op de discussie binnen ROOD bestempelde het partijbestuur deze groep als politieke partij en vermeldde dit ook in een mail die enkel naar personeelsleden werd gestuurd. Hierin werd gesteld dat leden van Communistisch Platform zouden moeten kiezen tussen hun lidmaatschap van Communistisch Platform en van de SP. 6 royementen volgden op dit besluit dit betrof afdelingsbestuursleden, (oud)voorzitters van afdelingen, en een kandidaat-bestuurslid en kandidaat-voorzitter voor ROOD, welke beiden later alsnog zijn verkozen ondanks hun royement.

Na het royement en de verkiezing van Olaf Kemerink als ROOD-voorzitter is er voor gekozen om alle banden met ROOD te verbreken vanuit de SP. Iets wat achteraf werd goedgepraat door de ingestelde onderzoekscommissie met een zogenaamde infiltratie vanuit het Communistisch Platform. Deze onderzoekscommissie gaf de opdracht tot een ‘nette scheiding’ te komen, wat werd aangenomen door de partijraad. Nu minder dan een half jaar later wordt er alsnog voor een scheiding met de harde hand gekozen, naar aanleiding van een motie van de afdeling Weert die de nacht voor de partijraad is ingediend, en zullen alle leden van ROOD uit de SP gezet gaan worden. Sommige afdelingen zullen dit meer voelen dan anderen, verschillende grote afdelingen zijn afhankelijk van hun actieve ROOD-leden en de toestroom van nieuwe enthousiaste jonge leden hieruit.

Deze heksenjacht op kritische leden en groepen in de partij zijn niet enkel de doodslag van de interne democratie in de SP, maar ook een grote aanslag op de organisatorische kracht van de partij. Verschillende afdelingen zijn afhankelijk van hun leden die ook actief zijn in MF of lid zijn van ROOD. Het gaat hier om talloze afdelingsbestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden en kaderleden. Deze allemaal de deur uitwerken zal de organisatorische kracht van de SP alleen verder doen dalen en de organisatorische crisis nog erger maken.

Bij het uitvoeren van de eerste 5 royementen werd het zogenaamde lidmaatschap van Marxistisch Forum ook aangehaald als reden tot royement. Iets waar het PB later van terugkrabbelde toen zij zich realiseerden dat een breed scala aan partijgenoten had deelgenomen aan bijeenkomsten van het Marxistisch Forum. Het is tekenend voor de verhoudingen in de SP dat zelfs discussiebijeenkomsten- en groepen niet eens meer getolereerd worden als zij een kritische mening hebben of zelfs maar deelnemen aan verkiezingen binnen de SP.

Dit is onderdeel van een proces dat al langer gaande is. In diverse afdelingen worden er al maanden lang kritische leden onder druk gezet. Bij gebrek aan resultaten van deze tactiek, wordt nu iedere sympathie voor een verdere democratisering van de partij al gauw bestempeld als een lidmaatschap van Communistisch Platform.

Het is tijd voor ons om hier niet langer stil over te blijven. Wij vinden deze ontwikkeling in de partij zorgwekkend en dat dit geen plaats zou moeten hebben in een Socialistische Partij.

Communistisch Platform, Marxistisch Forum en ROOD zijn expliciet geen politieke partijen, maar streven naar wijzigingen binnen de SP, dit geven zij zelf ook aan op hun websites. Het verklaren van een politieke partij bij iedere groep die de partijtop niet zint is een truc om alle mogelijke oppositie tegen zichzelf uit de weg te ruimen.Daarnaast is de ledenlijst of lijst van sympathisanten van Communistisch Platform noch van Marxistisch Forum niet openbaar dus de basis waarop iemand wordt aangemerkt als lid van Communistisch Platform of van MF blijft in het ongewisse. De insteek van het partijbestuur lijkt duidelijk: een heksenjacht op georganiseerde ideeën waar zij het niet mee eens zijn. Als de reactie op het organiseren van kritische leden deze leden wegwerken is dan gaat het niet om andere politieke partijen, maar om ideeën die aan de eigen macht toornen te verwijderen.

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In het proces rond het vaststellen van het Europese verkiezingsprogramma wist een groep leden, ‘de Groep’, zich te organiseren rond een migratiestandpunt dat afweek van wat het partijbestuur voor ogen had. Ook deze groep is op verschillende manieren gehinderd en onder druk gezet in het daadwerkelijk partijbreed voeren van de discussie. Daarnaast zijn eerdere linkse groepen binnen de partij gedwongen om de keuze te maken tussen de SP en hun eigen groep.

In plaats van via democratische wegen meningsverschillen te beslechten is ervoor gekozen om via bureaucratische wegen ideeën de partij uit te werken middels een heksenjacht. Organisaties die duidelijk geen partij zijn toch als zodanig bestempelen kan enkel beschreven worden als willekeur en een bureaucratische truc om kritische leden de partij uit te werken. 

Dit betekent dat elk kritisch lid in de partij slachtoffer kan worden van deze heksenjacht. Elk overleg, elk programma, elk manifest waar het partijbestuur niet achter staat kan als partij worden aangemerkt.

Onderdeel zijn van een kritische groep leden zou geen misdaad moeten zijn. In feite versterkt dit de open uitwisseling van ideeën. Door vrij groepen te mogen vormen ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij. Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden door publicatierecht te geven aan al deze groepen. Alleen zo kunnen leden daadwerkelijk bijdragen aan het vormen van de politiek van de partij. De huidige situatie kenmerkt zich door een verhulde bureaucratie die al de politieke beslissingen neemt en deze situatie in stand houdt door iedere vorm van georganiseerde inhoudelijke kritiek te verbieden of tegen te werken.

Wij eisen een einde aan deze gang van zaken. Een partij waarin open, kritische discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen dus iedereen op om binnen de partij de strijd te voeren voor de onderstaande punten en deze oproep te ondertekenen en te verspreiden onder andere leden en afdelingen:

  • De besluiten om Communistisch Platform, Marxistisch Forum en ROOD te bestempelen als partij dienen ongedaan gemaakt te worden.
  • Leden die de partij hebben moeten verlaten of zijn geroyeerd wegens kritische meningen moeten hun lidmaatschap terug krijgen, inclusief eventuele verkozen posities die zij hadden binnen afdelingen of de partij. 
  • Leden die op basis van bovenstaand besluiten voor de keuze worden gesteld tussen Communistisch Platform, of Marxistisch Forum of ROOD en de SP mogen lid blijven van de SP. 
  • Het recht op het vormen van georganiseerde facties en tendensen moet worden opgenomen in de statuten. Het recht om je te organiseren op basis van ideeën is een voorwaarde voor gezonde discussie. Juist door openheid in de verscheidenheid kan eenheid gewaarborgd worden. 

Ben je zelf geroyeerd of op andere wijze slachtoffer van de heksenjacht? Neem contact met ons op via het contactformulier!

Ondersteunende organisaties:

  • ROOD
  • SP Rotterdam
  • Marxistisch Forum in de SP
  • Communistisch Platform